Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego
Rodzina sobie radzi

Sklep internetowy rodzinasobieradzi.pl/sklep, działający pod adresem https://www.rodzinasobieradzi.pl/sklep/ jest własnością Anna Cmokowicz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: Rodzina sobie radzi Anna Cmokowicz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Architektów 9/22, 35-082, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca nr NIP 6881231138.

§ 1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zarejestrowana w Sklepie.
 2. Gość – osoba niezarejestrowana w Sklepie, tzn. nie posiadająca swojego konta, która ma możliwość dokonania zakupu Produktu lub kilku Produktów, spośród umieszczonych na stronie Sklepu.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.rodzinasobieradzi.pl/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.rodzinasobieradzi.pl/sklep/
 6. Sprzedawca – Rodzina sobie radzi Anna Cmokowicz
 7. Kupujący – osoba zarejestrowana jako Użytkownik w Sklepie internetowym lub Gość, która dokonuje zakupu poszczególnego Produktu lub Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 8. Produkty – obejmują wszystkie usługi dostępne w Sklepie, w tym: warsztaty, seminaria inspirujące organizowane w określonym czasie, w wyznaczonym miejscu lub za pośrednictwem platformy ZOOM oraz konsultacje indywidualne, które odbywają się w terminie ustalonym między Sprzedawcą a Kupującym.
 9. Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 10. Seminaria inspirujące – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę wykładów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 11. Konsultacje indywidualne – usługa polegająca na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznie lub za pośrednictwem platformy internetowej przez Sprzedawcę z Kupującym w wyznaczonym wcześniej terminie.
 12. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczonych usług (zwanych Produktami) w Sklepie.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinasobieradzi.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju Produktów (usług) uwidocznionych na stronach Sklepu, w szczególności udział w seminariach inspirujących oraz warsztatach prowadzonych na żywo. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ania@rodzinasobieradzi.pl lub telefonicznie pod numerem 660-718-261 w godz. 08.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku. Kontakt możliwy również w formie pisemnej na w/w adres siedziby firmy Rodzina sobie radzi Anna Cmokowicz.

§ 3. Postanowienia ogólne dotyczące sprzedaży

 1. Sprzedaż usług – Warsztatów i Seminariów inspirujących dokonywana jest na rzecz zarejestrowanych Użytkowników oraz Gości odwiedzających stronę www.
 2. Kupującym może być Użytkownik, który posiada konto w Sklepie, jako zarejestrowany Użytkownik lub Gość, który nie jest zarejestrowany na stronie. Kupujący może też założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. Stronami umowy sprzedaży w/w usług zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Kupujący (Użytkownik lub Gość).
 4. Ceny Warsztatów i Seminariów inspirujących dostępnych w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danego Produktu.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, w wyznaczonym okresie poprzedzającym planowane wydarzenie lub do wyczerpania określonej ilości miejsc na dane szkolenie. Dostęp do Serwisu i Sklepu internetowego może być ograniczony przez:
  a) okresy wynikające z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Kupujący,
  b) okresy awarii, będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność
  c) okresy konserwacji sprzętu i oprogramowania.
 7. Informacje o Warsztatach i Seminariach inspirujących wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).
  Informacje o Warsztatach i Seminariach inspirujących wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia (warsztaty, seminarium inspirujące, konsultacja telefoniczna i inne)
  1. W przypadku zamówienia konsultacji telefonicznej Kupujący zobowiązany jest najpierw wykonać następujące kroki:
  2. Skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia możliwego i dogodnego dla obu stron terminu konsultacji oraz jej formy (krok1).
  3. Po potwierdzeniu terminu ze Sprzedającym, dodać  konsultację do koszyka, a następnie ją opłacić, wybierając spośród podanych form płatności (krok 2).
  4. Z chwilą opłacenia konsultacji lub udziału w Szkoleniu między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem Kupującego. Po opłaceniu konsultacji Kupujący otrzyma mailem potwierdzenie zakupu.
 2. Wypełnić dane dotyczące płatności (imię, nazwisko, adres i adres mailowy) konieczne do wystawienia faktury za zakup oraz przesłania linku z dostępem do wybranego Produktu.
 3. Wybrać metodę płatności i ją zrealizować. Kupujący ma do wyboru przelew tradycyjny lub płatność za pośrednictwem serwisu Tpay. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Tpay rozwinie się automatycznie lista stron banków do wyboru lub opcja zapłaty przez Blik. Po przeczytaniu i akceptacji regulaminu Sklepu oraz regulaminu serwisu Tpay, a następnie kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty (przelewem lub za pośrednictwem Tpay) za wybrany Produkt Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonanego zakupu, w postaci automatycznej wiadomości email oraz imienną fakturę za zakupioną usługę. W przypadku Warsztatów i Seminariów inspirujących, a także Konsultacji odbywających się w formie online przesłana wiadomość mailowa zawierać będzie link do wydarzenia zorganizowanego na platformie internetowej. Link ten stanie się aktywny w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie zakupionego Produktu. Kupujący klikając w przesłany link automatycznie zostanie przekierowany na określonego wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie wybrane przez niego Warsztat, Seminarium inspirujące lub Konsultacja indywidualna.
 5. Po dokonaniu zakupu, wybrane przez Kupującego Produkty są widoczne dla niego w panelu Użytkownika „Moje konto” w zakładce „Zamówienia”.
 6. W panelu Użytkownika „Moje konto”, w ustawieniach można przejrzeć swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły konta.

§ 5. Formy dostawy i metody płatności

 1. Zakupione Produkty mają charakter wirtualny i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email). Kupujący otrzymuje na wskazany adres mailowy link, który umożliwia uczestnictwo w Warsztacie, Seminarium inspirującym lub Konsultacji indywidualnej.
 2. Płatność za zamówione Produkty Kupujący realizuje tradycyjnym przelewem na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu Tpay. Jest to Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.

§  6. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach, Seminariach inspirujących oraz Konsultacji indywidualnej

 1. Kupujący ma możliwość dokonania zmiany terminu zakupionej Konsultacji indywidualnej, bez konieczności dokonywania kolejnej opłaty, jednak nie później niż 24 godziny przed ustaloną wcześniej datą. Zmiana terminu wymaga ponownego kontaktu ze Sprzedającym.
 2. Kupujący ma możliwość bez kosztowego odwołania zakupionej Konsultacji indywidualnej, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem zakupionej konsultacji. W tym celu Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o odwołaniu zakupionej Konsultacji telefonicznie oraz za pomocą wiadomości email lub tylko za pomocą wiadomości email na adres ania@rodzinasobieradzi.pl i wskazaniu numeru konta bankowego, na który mają zostać zwrócone wpłacone przez Kupującego środki.
 3. Sprzedający po otrzymaniu wiadomości email od Kupującego, niezwłocznie zwraca na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego, wpłacone przez Kupującego środki.
 4. Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconych przez niego środków, jeśli email z informacją o rezygnacji z Konsultacji został wysłany później niż 24 godziny przed terminem zakupionej Konsultacji.
 5. Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconych przez niego środków również w sytuacji, gdy Kupujący nie wykorzysta zakupionej konsultacji.
 6. Kupujący ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach lub Seminariach inspirujących. Rezygnację z uczestnictwa w zakupionych produktach należy zgłosić Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres ania@rodzinasobieradzi.pl nie później niż do 7 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu lub Seminarium inspirującego.

§ 7. Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów lub Seminariów inspirujących

 1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty lub Seminaria inspirujące na co najmniej 7 dni przed planowaną datą ich realizacji.
 2. W sytuacji odwołania Warsztatów lub Seminariów inspirujących Sprzedawca może ustalić nowy termin ich realizacji. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach lub Seminariach inspirujących w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów lub Seminariów inspirujących i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach lub Seminariach inspirujących.

W sytuacji odwołania Warsztatów lub Seminariów inspirujących w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia Kupujący może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów lub Seminariów inspirujących.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi Warsztatów lub Seminariów inspirujących lub samego procesu zakupowego.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,
  tj. ania@rodzinasobieradzi.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje Kupującego dotyczące uczestnictwa w Warsztacie lub Seminarium inspirującym mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odbył się Warsztat lub Seminarium inspirujące.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane
w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.rodzinasobieradzi.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Dzień wejścia w życie Regulaminu jest tożsamy z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Sprawy, które nie zostały ustalone w powyższym Regulaminie opierają się na przepisach kodeksu cywilnego.
Shopping Cart
Przewiń do góry